• Liga zdravia Slovensko (LZ SR, o.z.)

  je nezávislé občianske združenie s pôsobnosťou na celom Slovensku.

  Poslaním združenia je stimulovať verejnosť k aktívnemu záujmu o vlastné zdravie, k účasti na vytváraní zdravých životných podmienok a k podpore zdravého životného štýlu. Hlavnou aktivitou občianskeho združenia je združovať ľudí všetkých vekových kategórii a v spolupráci s odborníkmi z rôznych lekárskych odborov a organizácií prinášať témy z vybraných oblastí ľudského zdravia.

  Názov občianskeho združenia: Liga zdravia Slovensko, občianske združenie.
  Oficiálna skratka názvu: LZ SR, o.z.

  LZ SR, o.z. je právnickou osobou s vlastnou právnou subjektivitou registrovaná v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

  OZ vzniklo 19.04.2013 a na Ministerstve vnútra je registrovaná pod číslom VVS/1-9OO/90-413 77.
  IČO: 42293219
  DIČ: 2023775061
  Bankové spojenie: ČSOB,a.s.
  Č. účtu : 4018046291/7500
  IBAN: SK53 7500 0000 0040 1804 6291
  BIC: CEKOSKBX

  Kto sme

  Liga zdravia Slovensko jeobčianske združenie založené v roku 2013 a pôsobí v rámci celého
  Slovenska. Jeho predsedníčkou je Vilma Houbová.

  Poslanie

  Poslaním občianskeho združenia je stimulovať verejnosť k aktívnemu záujmu o vlastné zdravie, k účasti na vytváraní zdravých životných podmienok

  a k podpore zdravého životného štýlu, chrániť práva a záujmy zraniteľných cieľových skupín – ľudí s civilizačnými ochoreniami a ľudí so zdravotným znevýhodnením.

   

  Rovnako sa toto poslanie dotýka ich rodinných príslušníkov a sympatizantov po stránke vzdelávacej, zdravotnej, sociálnej, právnej, kultúrnej a spoločenskej. Poslaním združenia je taktiež prevencia vzniku civilizačných ochorení u detí a mládeže so zameraním na racionalizáciu životosprávy, predchádzanie vzniku obezity a aktívny pohyb u detí, mládeže a ich rodinných príslušníkov.

  Ciele

  Pri plnení cieľov sa združenie riadi etickými princípmi, morálnymi zásadami, princípmi humanizmu a demokracie, platnými právnymi predpismi, opiera sa o iniciatívnu a aktívnu dobrovoľnícku prácu svojich členov a priaznivcov, ako aj o profesionálnu prácu svojho aparátu a úzko spolupracuje

  s orgánmi štátnej správy, verejnými činiteľmi, so zdravotníckymi, vzdelávacími, rehabilitačnými, rekvalifikačnými, sociálnymi a inými

  odbornými inštitúciami, firmami a podnikateľmi. Spoluprácu rozvíja s lekármi, inými odborníkmi alebo organizáciami pôsobiacimi v oblasti výskumu,

  diagnostiky, liečby, nastavovania mechanizmov manažmentu v zdravotníctve, s partnerskými organizáciami v SR

  i v zahraničí. V rámci svojich aktivít sa sieťuje so s občianskymi združeniami, neziskovými organizáciami poskytujúcimi všeobecne prospešné

  služby, nadáciami, neinvestičnými fondmi i jednotlivcami.

   

   

  Za účelom splnenia svojich cieľov môže združenie prevádzkovať obchodnú alebo inú obdobnú činnosť, vstupovať do obchodných vzťahov, môže doplnkovo vykonávať podnikateľskú činnosť, z ktorej zisk bude použitý na naplnenie cieľov a aktivít združenia.

  Naše aktivity

  Hlavnou aktivitou občianskeho združenia je združovať ľudí všetkých vekových kategórii a v spolupráci s odborníkmi z rôznych lekárskych odborov

  a organizácií prinášať témy z vybraných oblastí ľudského zdravia.

   

  K jednotlivým témam združenie zabezpečuje poskytovanie stanovísk a názorov k aktuálnemu vývoju zdravotnej politiky v relevantnej oblasti. Podieľa sa alebo vo vlastnom mene vydáva publikácie (odbornej a informačnejliteratúry pre členov združenia a verejnosť), prípadne audiovizuálne diela z oblasti podpory zdravia v danej oblasti. Nadväzuje a rozvíja spolupráce s inými združeniami a inštitúciami s podobným zameraním na národnej i medzinárodnej úrovni.

   

  K nevyhnutným aktivitám patrí osveta, podpora vzdelávania a rozširovanie odborného poznania v oblasti medicíny a verejného zdravotníctva; organizovanie odborných a vzdelávacích aktivít a podieľanie sa na realizácii výskumov v oblasti podpory zdravia a zdravého životného štýlu na národnej a medzinárodnej úrovni.

   

  Občianske združenie poskytuje a zabezpečuje odborné poradenstvo a konzultačnú činnosť pre členov združenia i verejnosť.

   

  Samotná činnosť združenia by nebola možná bez získavania finančných a materiálnych prostriedkov doma i v zahraničí od fyzických a právnických osôb, z dotačných a grantových programov.

   

  Občianske združeniesprostredkúva kontakty a výmenu skúseností medzi členmi navzájom formou organizovania kultúrnych a športových podujatí

  a rehabilitačno-rekondičných aktivít.

   

  Aktivity združenia sa dotýkajú nielen vzájomnej komunikácie medzi pacienta mi, ale podieľajú sa aj na zvýšenej informovanosti pacientov a ich rodín, zdravotníckymi zariadeniami, lekárskymi združeniami a so všetkými skupinami odborníkov a inštitúcií, ktoré pracujú a majú vplyv v odvetviach s civilizačnými ochoreniami v Slovenskej republike, v Európe i vo svete.